Artikel 1- Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding, en transactie tussen WimperWonder/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist en een client waarop WimperWonder/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de handelsnamen: WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour /Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist Vestigingsadres:

Generaal Eisenhowerplein 111

2288 AG Rijswijk

Bereikbaarheid: Maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 18:00

E-mailadres: info@wimperwonder.nl

Kvk-nummer: 27164746

Btw-identificatienummer: NL002036816B80

Artikel 3- Inspanningen WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist

3.1 Het personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires)van WimperWonder/Ubeauty/ Urvashi’s Beauty Parlour/Urvashi The Mehndi Artist zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan ons personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires)van WimperWonder/Urvashi’sUbeauty/Urvashi The Mehndi Artist worden verteld.

3.3 Het personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires)van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist zijn niet aansprakelijk voor schade,van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.4 Het personeel(schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires)van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 4- Afspraken

4.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of via What’s App nummer 06 50 454 854 dit aan WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist  melden.

4.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, hanteert WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/ Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist de volgende voorwaarden:

1e keer een afspraak niet nakomen of niet tijdig annuleren(binnen 24 uur):berekenen wij 50 % voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door.

2e keer een afspraak niet nakomen of niet tijdig annuleren(binnen 24 uur): berekenen wij 100 % voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door of wij halen een de behandeling van de kaart af.

 

 

Te laat komen

4.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag het personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires)van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4.4 Indien de cliënt bij meer dan 20 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag het personeel(schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires) van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour /Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4.5 WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/ Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 5 – Persoonsgegevens & privacy

5.1 De cliënt voorziet personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires)van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour /Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan het personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires) van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

5.2 Personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires) van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist nemen de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerken deze in een klantenbestand.

5.3 Personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires) van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist nemen de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerken deze in een behandelovereenkomst welke cliënt moet ondertekenen.

5.4 WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour /Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.5 WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5.6 WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour /Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.7 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak het personeel(schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires) van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 6- Betaling

6.1 WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en website.

6.2 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

6.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

6.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels toegestuurde betaalverzoek te voldoen.

6.5 WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty werkt ook met WimperWonder VoordeelKaarten, Kruidenkaarten en Spaarkaarten.

Voorwaarden KruidenKaart:

 • Cliënt betaalt de kaart in één keer vooruit dus: € 175 voor 5 behandelingen.
 • De kaart is persoonlijk en is alleen te gebruiken door cliënt die de kaart ook daadwerkelijk gekocht heeft.
 • De kaart is niet inwisselbaar voor geld.
 • De kaart is 5 maanden geldig vanaf aankoop datum.

Voorwaarden WimperWonder Voordeelkaart:

 • Cliënt betaalt de kaart in één keer vooruit dus: € 150 voor 5 behandelingen (6e gratis) of € 140 voor 4 behandelingen (5e gratis).
 • Afspraken welke niet 24 uur van tevoren afgezegd zijn, worden in rekening gebracht=> van de kaart afgehaald.
 • Behandelingen zoals afgesproken om de 2 weken ( het kan voorkomen dat door omstandigheden zoals: ziekte ,vakantie ,annulering van de gemaakte afspraak, de tussen periode langer kan zijn als de afgesproken 2 weken: indien er 3 of meer weken tussen de behandeling zit, houdt rekening met een bijbetaling beginnend vanaf  € 10 per week ).
 • Let op: Een nieuwe week begint iedere maandag. Dit betekent concreet: was de afspraak op een zaterdag en je verzet deze afspraak naar de week erop bijvoorbeeld op een dinsdag, dan is word dit gezien als de nieuwe week en betaal je € 10 extra. De wimperextension behandelingen zijn namelijk altijd een momentopname waarin werk van minimaal een uur zit; hetzij het verwijderen van reeds aangebrachte extensions en/ of nieuwe extensions aanbrengen, mede hierom willen wij het verzetten van afspraken in ons voordeel berekenen. Kan de afspraak in dezelfde week worden verzet betaal je niks extra.
 • De kaart is persoonlijk en is alleen te gebruiken door degene die het gekocht heeft.
 • De kaart is niet inwisselbaar voor geld.
 • De kaart is niet geldig in combinatie met lopende aanbiedingen & acties ,of andere voordeelkaarten van WimperWonder/Ubeauty.
 • De kaart is 4 maanden geldig vanaf datum aankoop .

Voorwaarden Spaarkaart Wimpers:

 • De spaarkaart is persoonlijk.
 • Degene die de cliënt aanbeveelt moet ook echt de voor en achternaam doorgeven van cliënt en aangeven dat ze door cliënt zijn aanbevolen.
 • Degene die de cliënt aanbeveelt moet ook echt daadwerkelijk komen voor een wimperextension behandeling.
 • De korting zal altijd de eerstvolgende keer dat er een behandeling of WimperWonder VoordeelKaart wordt afgerekend, worden doorgevoerd.
 • Contante uitbetalingen worden zodoende ook niet gedaan, cliënt krijgt een korting op een behandeling of WimperWonderVoordeelKaart.
 • Cliënt kan maximaal 10 mensen aanbevelen in een maand

 

Artikel 7 – Levering en uitvoering

7.1 WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist kenbaar heeft gemaakt.

7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/ Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8- Aansprakelijkheid

8.1 WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires) van WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

8.2 WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/ Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

8.3 WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour /Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, lichamelijk letsel binnen en buiten ons pand aan klanten, noch voor schade aan goederen binnen en buiten ons pand (fiets, auto e.d.), noch voor diefstal binnen en buiten ons pand van klanten van WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

9.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

9.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

10.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

10.3 Deze garantie vervalt indien, indien:

 • De cliënt op de hoogte is gebracht door het personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires) van WimperWonder/Ubeauty/ Urvashi’s Beauty Parlour/Urvashi The Mehndi Artist over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
 • De cliënt andere producten dan door het personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires) van WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10.4 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1 WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/ Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen middels email worden ingediend: klachten@wimperwonder.nl

11.3 Bij WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/ Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12- Beschadiging en/of diefstal

12.1 WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

12.2 WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 13- Behoorlijk gedrag

13.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

13.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires) van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

13.3 Bij WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

13.4 Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 14- Recht

Op elke overeenkomst tussen WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 15- Geheimhouding

15.1 Personeel (schoonheidsspecialisten en/of wimperstylisten,of bridal artists, of henna artists, of make-up artists of hairstylisten,stagiaires) van WimperWonder/ Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

15.2 Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.3 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.